לתקן

ספקי צד שלישי

כפי שצוין בתנאים ובהתניות, מוטל על הספק לבדוק מעת לעת דף זה ולהודיע ל- TicketingHub בכתב על כל התנגדויות לשימוש בקבלנים.